Rút tiền thẻ tín dụng tại Hải Phòng, Địa chỉ đáo hạn thẻ tín dụng Tòa nhà Techcombank – D'Capitale Số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN Rút tiền thẻ tín dụng tại Hải Phòng, Địa chỉ đáo hạn thẻ tín dụng 0966666519
Rút tiền thẻ tín dụng tại Hải Phòng, Địa chỉ đáo hạn thẻ tín dụng Rút tiền thẻ tín dụng tại Hải Phòng, Địa chỉ đáo hạn thẻ tín dụng Rút tiền thẻ tín dụng tại Hải Phòng, Địa chỉ đáo hạn thẻ tín dụng Rút tiền thẻ tín dụng tại Hải Phòng, Địa chỉ đáo hạn thẻ tín dụng

Vay Tiền Mặt Trong Ngày Bằng CMND Lãi Suất Thấp Tại Hà Nội

TIN TỨC MỚI NHẤT

Bài Tập Viết Lại Câu Sao Cho Nghĩa Không Đổi Lớp 7
08 Tháng Mười Một 2023 :: 10:37 CH :: 89 Views :: 0 Comments :: Blog

Ở chương trình tiếng Anh, các em sẽ học dạng bài Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7. Để các hiểu hơn, bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các cấu trúc phổ biến và các dạng bài tập áp dụng thường gặp.
[MỤC LỤC]

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

1. Công thức áp dụng Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

Ở dạng bài Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7, sẽ áp dụng các công thức chính sau:

 •  Prefer sth to sth

 • It takes sb [time] to do sth = spend [time] doing sth

 • Too + adj (for sb) + to do sth

 • S + V + because + S + V = S + V + to Vinf

 • Ask + sb + to V = Have + sb + V

 • Adj/adv + enough (for sb) + to do sth

 • Remember to V = don’t forget to V

 • So + adj/adv + that + clause

 • This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N

 • Unless + S + V (simple present), S + will/can/shall + V

 • Chuyển câu chủ động sang bị động (S + V3/ed + by + O).

 • What a/ an + adi + N = How + adj + N + be

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7
Would rather Vinf than Vinf : Thích làm gì hơn làm gì

Và một số cụm từ thông dụng khác trong bài tập viết lại câu

Not only … but also…: Không chỉ …mà còn

Would rather Vinf than Vinf : Thích làm gì hơn làm gì

Would rather sb + Vpast sth : Thích cái gì hơn cái gì

Like sth = fond of sth = keen on : tiếp tục

Scared of = afraid of sth: Sợ hãi vì

Should = had better : Nên

Because + clause = because of + N : Bởi vì…

Although + clause = in spite of + N = Despite + N : Mặc dù..

Can do sth = able to do sth : Có thể

Find + sth + adj

What a/ an + adi + N = How + adj + N + be

Succeed in doing sth = manage to do sth
Xem thêm: Cách trình bày viết thư UPU

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7
Cấu trúc because of + N : Bởi vì

2. Dạng bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

Bài 1: Combine the sentences. Use the words in brackets.

(Kết hợp 2 câu thành 1 câu với từ cho sẵn)

1, We all desires happiness. We all desires health 

> (and)

2, He is tall. He can play basketball. 

>(enough)

3, Do you plan want go to the university? Do you want to go to work? 

>(or)

4. I can’t do this homework. It is hard 

>(because)

5, Go to sleep. You can feel better. 

>(so)

6, I tried my best in the test. The result was not high. 

>(but)

7, I can’t run. It’s too hard 

>(to)

8, The river is polluted. We can’t swim there. 

>(so)

9, The weather is terrible. We have to cancel the match. 

>(because of)

10, The wallet isn’t small. You can’t put it in your pocket. 

>(enough) 

Lời giải:

1. We all desires happiness and health.

→ Dùng liên từ “and” để nối hai câu riêng biệt thành một câu.

2. He is tall enough to play basketball.

→ Áp dụng cấu trúc Adj/adv + enough + to do sth: đủ làm gì đó

3. Do you want to go to the university or you want to go to work?

→ Dùng liên từ “or” được sử dụng để nối giữa hai câu để tạo sự lựa chọn cho người được hỏi.

4. I can’t do this homework because this is hard.

→ Dùng “Because + clause”  để giải thích lý do vì..

5. Go to sleep so you can feel better.

→ Dùng liên từ “so” để nối giữa hai câu

6. I tried my best in the test but the result was not high.

→ Dùng liên từ “but” để mô tả sự tương phản giữa hai vế câu.

7.It’s too hard for me to run.

→ Áp dụng cấu trúc “Too + adj (for sb) + to do sth” : quá … để làm gì

8. The river is polluted so we can’t swim there.

→ Dùng liên từ "so" để giải thích lý do.

9. We have to cancel the match because of the terrible weather.

→ Dùng liên từ "so" để giải thích lý do.

10. The wallet is not small enough to put it in your pocket.

→ Dùng Cụm từ "not small enough" (sử dụng cấu trúc trúc Adj/adv + enough + to do sth) nghĩa là không đủ nhỏ để cho phép nó chứa trong túi. 

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7
Các dạng bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

Bài 2: Rewrite the following sentences as directed

(Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi)

1, The team won the championship because they practiced hard.

→Because of their _____________________.

2, It’s a good idea to do exercise every day.

→We should ___________________.

3, Remember to wake me up at 7 tomorrow morning.

→Don’t forget __________________________.

4, She enjoys reading more than watching television.

→She would rather __________________________.

5, Due to his carelessness, Peter lost his phone.

→Peter lost his phone ____________________.

6, We would prefer it if you finished the project by next week.

→We’d rather you __________________________.

7, His new school is bigger than his old school.

→His old school_____________________. 

8, This is the first time I’ve ever seen a shooting star.

→I've never_____________________.

9, She is a beautiful girl.

→How __________________________.

10, They don't think it's good to go outside right now.

→They’d rather __________________________.

Đáp án

1.  hard work, the team won the championship.

2. do exercise everyday

3. to wake me up at 7 tomorrow morning.

4. read than watch television.

5. because of his carelessness

6.  completed the project by next week.

7. is smaller than his new school.

8. a shooting star before.

9. a beautiful girl she is.

10. not go outside right now.

Bài 3: Use the words given to complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. Do not change the word given.

(Viết lại câu sử dụng từ ngữ cho sẵn)

1, If you don’t take care of your books, they won’t last for long. 

>(UNLESS)

2, I walk to school in 20 minutes 

>(TAKE)

3, The red car is bigger than the black car.

> (AS)

4, You’d better not buy this pen. 

>(IF)

5, I played football when I was young. 

>(USED)

6, This is the first time I have been to Paris 

>(NEVER)

7, Mary can’t understand Math. 

>(ABLE)

8, She doesn’t like watching horror films. 

>(KEEN)

9, There is no countries as big as Russia 

>(THE)

10, I fell asleep because the film was boring. 

>(SO) 

Đáp án:

1. Unless you take care of your books, they won’t last for long.

→ Sử dụng cấu trúc Unless + S + V (simple present) = If not

2. It takes me 20 minutes to walk to school.

→ Sử dụng cấu trúc: It takes sb [time] to do sth 

3. The black car isn’t as big as the red car.

→ Sử dụng cấu trúc so sánh ngang bằng (as big as) 

4. If I were you, I wouldn’t buy this pen.

→ Câu điều kiện loại 2 = You’d better

5. I used to play football when I was young

→ Cấu trúc "used to V" được sử dụng để chỉ một hành động thường xảy ra trong quá khứ.

6. I’ve never been to Paris.

→ This is the first time + S + have + PII = S + be + not used to + Ving/N đều thể hiện lần đầu tiên làm điều gì đó

7. Mary isn’t able to understand Math.

→ Cấu trúc able to do sth = can do sth: có thể làm gì

8. She is not keen on horror films

→ Dùng thay thế to be keen on = like đều thể hiện sở thích

9. Russia is the biggest country.

→ Sử dụng cấu trúc so sánh nhất - "the biggest"

10. The film was so boring that I fell asleep

→ Cấu trúc So + adj/adv + that + clause (= because + clause) cho thấy câu chỉ nguyên nhân - kết quả

Lời kết:

Trên đây là một số bài tập áp dụng viết lại câu sao cho nghĩa không đổi. Hy vọng thông tin hữu ích, chúc các bạn áp dụng thành công.


 
Comments
Hiện tại không có lời bình nào!
  Đăng lời bình

Trong phần này bạn có thể đăng lời bình

Gửi lời bình   Huỷ Bỏ

TIN BÀI KHÁC
Dịch vụ vay tiêu dùng lãi suất thấp Hải Dương giải ngân nhanh chóng. 30/01/2024
Dịch vụ vay tiền mặt tại Hải Dương thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. 30/01/2024
Dịch vụ vay tiền nhanh tại Hải Dương đơn giản, giải ngân nhanh chóng. 30/01/2024
Dịch vụ vay tín chấp tại Hải Dương thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh. 30/01/2024
Dịch vụ vay tiền nóng ở Hà Nội thủ tục đơn giải, giải ngân nhanh. 30/01/2024
Dịch vụ cho vay tiền nhanh Hà Nội giải ngân nhanh chóng. 30/01/2024
Dịch vụ vay tiền lãi suất thấp tại Hà Nội thủ tục đơn giản, nhanh gọn. 30/01/2024
Dịch vụ vay tiền gấp Hà Nội thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng. 30/01/2024
Vay tiền online Hà Nội thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng. 30/01/2024
Thủ tục vay thế chấp sổ đỏ tại Nam Định đơn giản, giải ngân nhanh. 30/01/2024

  DỊCH VỤ CHÍNH  
  LIÊN HỆ CHÚNG TÔI  
Email
Tên
Số điện thoại
Tin nhắn
Gửi thông tin

 
  LƯỢT TRUY CẬP  
Visits Lượt truy cập:
Các khách hàng Ngày hôm nay: 40
Số thành viên Ngày hôm qua: 96
Tổng Tổng: 5081
Vay Tiền Mặt Trong Ngày Bằng CMND Lãi Suất Thấp Tại Hà Nội
TECHCOMBANK
Địa chỉ: Tòa nhà Techcombank – D'Capitale Số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN
Email: ngocthang.tera@gmail.com
Hotline: 0966666519
Website: vayvontechcombank.vn
VỀ CHÚNG TÔI
DỊCH VỤ CHÍNH
Vay Tiền Mặt Trong Ngày Bằng CMND Lãi Suất Thấp Tại Hà Nội Vay Tiền Mặt Trong Ngày Bằng CMND Lãi Suất Thấp Tại Hà Nội Vay Tiền Mặt Trong Ngày Bằng CMND Lãi Suất Thấp Tại Hà Nội Vay Tiền Mặt Trong Ngày Bằng CMND Lãi Suất Thấp Tại Hà Nội

TECHCOMBANK
Cơ sở : Tòa nhà Techcombank – D'Capitale Số 119 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, HN
Email: ngocthang.tera@gmail.com
Hotline: 0966666519
Website: vayvontechcombank.vn

27 Tháng Hai 2024    Đăng Ký   Đăng Nhập 
Copyright by vayvontechcombank.vn | Thỏa Thuận Dịch Vụ | Bảo Vệ Thông Tin